بخار پز

برای نگهداری و حفظ ارزش مواد غذایی و بالاتر از آن، برای حفظ سلامت خانواده، آشپزی به سبک بخارپز توصیه می شود. بنتاتی برای خانواده هایی که به سلامت خود اهمیت می دهند، این گروه کالایی را بوجود آورده است.

بخار پز  هیچ کالایی در این شاخه وجود ندارد